Zakladáte si firmu a dozvedeli ste sa o povinnosti myslieť i na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zabezpečiť tak pre všetkých zamestnancov vhodné pracovné podmienky a vyhovujúce pracovné prostredie. Na čo všetko je potrebné myslieť z oblasti BOZP pri zakladaní firmy Vám priblížime v našom článku.

1. Výber dodávateľa, ktorý Vám bude zabezpečovať potrebné služby

V prvom rade je vhodné pri zakladaní firmy myslieť na zaistenie bezpečnostnotechnickej služby, ktorá Vám bude počas podnikania poskytovať preventívne, ochranné a poradenské služby. Máte na výber jednu z nasledujúcich možností:

 • Pracovný pomer – autorizovaný bezpečnostný technik (prípadne technik PO). Činnosť sa nesmie kumulovať s inou činnosťou, čo je pre menšie firmy neekonomické.
 • Externá dodávateľská spoločnosť – spoločnosť oprávnená Národným inšpektorátom práce na výkon bezpečnostnotechnickej služby (prípadne i spoločnosť poskytujúca služby technika PO).

Pri výbere dodávateľa služieb berte do úvahy najmä oblasť vášho podnikania, počet zamestnancov, ale i skutočnosť v akých priestoroch budete podnikať (priestory vo vašom vlastníctve alebo v prenájme). Odporúčame si požiadať o cenové ponuky od viacerých spoločností. Odporúčame Vám aby rozhodujúcim faktorom nebola cena, ale kvalita, dostupnosť a komlexnosť ponúkaných služieb.

Niektorý poskytovatelia služieb v oblasti BOZP uvádzajú možnosť tzv. položkových jednorázových služieb. Tu Vás chceme upozorniť na povinnosť zo zákona o BOZP mať na túto oblasť zmluvne zabezpečenú spoločnosť, ak nemáte priameho zamestnanca. Preto Vám odporúčame sa takýmto možnostiam vyhnúť a zvoliť možnosť zmluvného vzťahu. Predídete tak možným komplikáciám v budúcnosti.

Pri zabezpečení bezpečnostnotechnickej služby dodávateľskou spoločnosťou, ktorá nie je v tejto oblasti žiadnym nováčikom vie táto spoločnosť premietnuť obsah poskytovaných služieb do paušálnych platieb.

Väčšina služieb, ktoré sú vykonávané na základe zmluvného vzťahu začínajú vstupným auditom a oblasť BOZP nie je výnimkou. Môžete preto očakávať od dodávateľskej spoločnosti vyplnenie vstupných údajov, prípadne ďalších informácií. Pokiaľ s navrhnutými podmienkami budete súhlasiť, nasleduje ešte úprava zmlúv a vykonanie auditu BOZP autorizovaným bezpečnostným technikom.

2. Vstupný audit BOZP

Bezpečnostný technik ho vykoná na základe presne stanoveného postupu dôkladnou kontrolou pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technológie. Skontroluje dokumentáciu, certifikáty a návody na použitie k strojom a technológii, ktoré sa budú v pracovnom procese používať.

Na základe vstupného auditu je spracovaný plán zavedenia systému BOZP vo vašej spoločnosti. Pokiaľ sa na pracovisku prevádzky nenachádzajú nedostatky bezprostredne ohrozujúce život a zdravie, tak prvým krokom je spracovanie dokumentácie z BOZP.

3. Spracovanie dokumentácie BOZP

 Rozsah dokumentácie sa prispôsobuje na základe výstupu z auditu. Obsahuje množstvo dokumentov, ktoré popisujú organizáciu práce, pracovné postup a pracovné podmienky. Súčasťou dokumentácie BOZP je hodnotenie nebezpečenstiev a posúdenie rizík pre všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami s návrhmi opatrení na odstránenie, prípadne zníženie rizika. Účelom dokumentácie je i určenie presných podmienok, postupov a bezpečnostných opatrení pri všetkých pracovných činnostiach vykonávaných zamestnancami aby sa predišlo úrazom a nebezpečným udalostiam a tak pre zamestnávateľa zabezpečiť aby boli jeho pracoviská bezpečné a zamestnanci sa tu cítili príjemne.

Dokumentáciu je potrebné udržovať počas celej doby podnikania v aktuálnom stave a v prípade zmeny legislatívy alebo zavádzaní nových trendov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia ju aktualizovať, prípadne dopĺňať o nové dokumenty. I v oblasti BOZP prebieha neustály vývoj, ktorý je potrebné premietnuť i do dokumentácie BOZP, nakoľko je základom systému riadenia BOZP.

Spracovanie dokumentácie BOZP trvá približne týždeň v závislosti na množstve činností a prevádzok objednávacej spoločnosti. Cena spracovania a dodania dokumentácie BOZP sa pohybuje od 140 do 500 €, pričom cena je závislá od druhu prevádzky a počtu pracovných pozícií. Posledným krokom je schválenie dokumentácie. Tento úkon vykoná štatutár spoločnosti, prípadne splnomocnený vedúci zamestnanec. Dokumentáciu je potrebné odložiť na vhodné miesto aby bola prístupná zamestnancom.

4. Zamestnanci a BOZP

Pre vašich zamestnancov je potrebné zabezpečiť vstupné školenie BOZP a školenie z ochrany pred požiarmi (OPP). Školenie je potrebné zrealizovať po prijatí zamestnanca pred jeho zaradením na pracovisko. Predmetom vstupného školenia je oboznámenie zamestnanca o možných rizikách, ktoré vyplývajú z jeho pracovnej náplne a hrozia pri výkone práce. Zamestnanec je na BOZP školení poučený aj o postupe vykonávania pracovných úkonov, o bezpečnosti na pracovisku, bezpečnostných opatreniach a o prestávkach v zamestnaní.

Opakované školenia je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch minimálne 1 x za 2 roky. Školenia pre práce vo výškach je potrebné vykonávať 1 x za rok. Školenie BOZP sa vykonáva i pred preradením na inú prácu alebo pri zmene pracoviska, prípadne zavedení novej technológie.

Zamestnancom je potrebné prideliť osobné ochranné pracovné prostriedky, pokiaľ táto povinnosť vyplynula z posúdenia rizík, používaných chemických faktorov alebo z návodov na použitie používaných pracovných prostriedkov alebo obsluhovaných zariadení. Odporúčame nezabudnúť ani na vstupnú lekársku prehliadku, pokiaľ zamestnanec bude vykonávať pracovnú činnosť, kde je lekárska prehliadka predpísaná.

Kedy vzniká povinnosť zabezpečiť BOZP?

 • ak budete zamestnávať čo i len jedného zamestnanca,
 • ak budú u vás pracovať agentúrny zamestnanci,
 • ak budete zamestnávať brigádnikov, zamestnancov na čiastočný úväzok,
 • ak bude zamestnávať dohodárov.

Nezabúdajte na to, že bezpečnostný technik je pre zamestnávateľa poradný orgán, ktorý Vám dáva odporúčania a snaží sa o to aby bol pre Vás v prvom rade pomocníkom. To či jeho návrhy, odporúčania a usmernenia zapracujete a uvediete do praxe je iba na vás. Myslite však na to, že za prípadné úrazy, škody, prípadne nedostatky zistené orgánom dozoru zodpovedáte vy.

Potrebujete vyriešiť BOZP vo vašej firme?

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poradíme.

Stačí ak vyplníte tento krátky formulár

 

O NÁS

Už viac ako 15 rokov poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP), pracovnej zdravotnej služby (PZS) a školení prostredníctvom nášho akreditovaného školiaceho strediska. Ponuku našich služieb neustále rozširujeme.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Pridajte sa k nám na:

 • ZÁKAZNÍCKA INFOLINKA
 • +421 (0)37 202 13 51
 • Každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod.

KONTAKTY

 • Turček, s.r.o.
 • Sídlo: Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble
 • Kancelária: Hlavná ulica č.4, 952 01 Vráble
 • Školiace stredisko: Hlavná ulica č.4, 952 01 Vráble
 • Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SME AKREDITOVANÍ

Späť hore