8. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na montáž a demontáž lešenie (lešenári)- v plnom rozsahu

9. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

10. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení

11. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení

12. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

13. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

14. Oprávnenie na vykonávanie výchova a vzdelávania - vedúci zamestnanci

15. Oprávnenie na vykonávanie výchova a vzdelávania - pracovníci pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel (vodiči)

16. Oprávnenie na vykonávanie poradenstva v oblasti ochrany práce

17. Oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení - Tlakové zariadenia

18. Oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení - Zdvíhacie zariadenia

19. Osvedčenie Autorizovaného bezpečnostného technika

20. Osvedčenie Technika požiarnej ochrany

21. Osvedčenie - Odborný pracovník bezpečnosti práce

22. Osvedčenie - Bezpečnostný technik

23. Oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov

24. Osvedčenie o pedagogickom minime

25. Osvedčenie - Lektor

26. Osvedčenie audítora systému bezpečnosti a ochrany zdravia OHSAS

27. Potvrdenie na vykonávanie niektorých činností PZS pre 1. a 2. kategóriu prác

28. Osvedčenie Revízneho technika - Zdvíhacie zariadenia (2012)

29. Osvedčenie Revízneho technika - Zdvíhacie zariadenia (2019)

30. Osvedčenie Revízneho technika - Tlakové zariadenia

31. Osvedčenie Revízneho technika - Tlakové zariadenia (2021)

32. Osvedčenie Revízneho technika - Plynového zariadenia

33. Osvedčenie inštruktora motorových vozíkov

Neustále si rozširujeme naše odborností, získavame nové oprávnenia, osvedčenia a certifikáty.