8. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu motorových vozíkov - v plnom rozsahu

9. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na montáž a demontáž lešenie (lešenári)- v plnom rozsahu

10. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

11. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení

12. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení

13. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

14. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

15. Oprávnenie na vykonávanie výchova a vzdelávania - vedúci zamestnanci

16. Oprávnenie na vykonávanie výchova a vzdelávania - pracovníci pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel (vodiči)

17. Oprávnenie na vykonávanie poradenstva v oblasti ochrany práce

18. Oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení - Tlakové zariadenia

19. Oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení - Zdvíhacie zariadenia

20. Osvedčenie Autorizovaného bezpečnostného technika

21. Osvedčenie Technika požiarnej ochrany

22. Osvedčenie - Odborný pracovník bezpečnosti práce

23. Osvedčenie - Bezpečnostný technik

24. Oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov 2017 

24. a Oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov 2022

25. Osvedčenie o pedagogickom minime

26. Osvedčenie - Lektor

27. Osvedčenie audítora systému bezpečnosti a ochrany zdravia OHSAS

28. Potvrdenie na vykonávanie niektorých činností PZS pre 1. a 2. kategóriu prác

29. Osvedčenie Revízneho technika - Zdvíhacie zariadenia (2012)

30. Osvedčenie Revízneho technika - Zdvíhacie zariadenia (2019)

31. Osvedčenie Revízneho technika - Tlakové zariadenia

32. Osvedčenie Revízneho technika - Tlakové zariadenia (2021)

33. Osvedčenie Revízneho technika - Plynového zariadenia

34. Osvedčenie inštruktora motorových vozíkov

Neustále si rozširujeme naše odborností, získavame nové oprávnenia, osvedčenia a certifikáty.