Kontrolu môžu vykonávať priamo zamestnanci zamestnávateľa alebo zamestnávateľ sám, no zamestnávateľ si môže na vykonanie kontroly alebo auditu objednať i externých odborníkov z danej oblasti. Spoločnosť Turček, s.r.o. vykonáva audit BOZP už viac ako 15 rokov a naši audítori majú v tejto oblasti bohaté skúsenosti.

Audit našou spoločnosťou Turček, s.r.o. Vám dokáže odhaliť "profesionálnu slepotu" interných zamestnancov a ukázať tak iný pohľad na reálne skutočnosti v oblasti BOZP u každého zamestnávateľa.

Audit oblasti BOZP pozostáva z preskúmania:

  • Všeobecnej dokumentácie (ako napr. politika, smernice, inštrukcie, prac.postupy atď.)
  • Odbornej dokumentácie (ako napr. prevádzkové poriadky skladu, kotolne, vzduchotechniky atď.)
  • Ďalších odborných inštrukcií (ako napr. zákazy, príkazy, usmernenia atď.)
  • Systému vykonávania odborných prehliadok s skúšok technických zariadení (ako napr. evidencia a plánovanie kontrol a skúšok VTZ atď.)
  • Systému všeobecného vzdelávania zamestnancov (vstupné, periodické, preradenie atď.)
  • Systému odborného vzdelávania zamestnancov a platnosti ich dokladov (obsluhy VZV, vodiči, elektrikári, kuriči atď.)
  • Systému vykonávania preventívnych lekárskych prehliadok (vstupné, periodické, vo vzťahu k činnosti atď.)
  • Systému vykonávania kontroly strojov a zariadení (pracovné prostriedky, stroje, technológie atď.)
  • Reálneho stavu BOZP na pracoviskách a v priestoroch (obhliadka pracovísk a priestorov)
  • Reálneho stavu BOZP pracovných prostriedkov, strojov, technológií atď. (obhliadka s námatkovou kontrolou)

Audit je u každého klienta realizovaný na základe presne stanovených štandardov vyplývajúcich s normy ISO 45001 a ďalších noriem pojednávajúcich o výkone kontroly a auditu. Naši audítori sú kvalifikovaní zamestnanci, ktorí v oblasti BOZP a výkonoch auditov v tejto oblasti majú dlhoročné skúsenosti.

Výsledkom z Auditu BOZP je prehľadne spracovaná správa s návrhmi odporúčaní na riešenie daných nesúladov. Mnoho našich klientov sami po vykonaní Auditu BOZP priznali, že im náš audit otvoril oči a ukázal nové pohľady na reálne skutočnosti v oblasti BOZP na ich pracoviskách a pri činnosti vlastných pracovníkov.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie odporúčania vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci i pri realizácii Auditu BOZP.