• Obsluhovať tlakové zariadenia môže iba ...

"V zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP môže obsluhovať vyhradené technické zariadenia tlakové iba osoba, ktorá má na obsluhu daného druhu zariadenia potrebnú odbornú spôsobilosť"

Pri vyhradených technických zariadeniach tlakových (ďalej len "VTZ") sa odborná spôsobilosť preukazuje platným preukazom vydaným Oprávnenou právnickou osobou alebo platným dokladom o overení odborných vedomostí príslušným revíznym technikom. Je to v závislosti o aký druh tlakového zariadenia sa jedná.

Získanie preukazu vydaného Oprávnenou právnickou osobou je podmienené absolvovaním odbornej prípravy napríklad v našom školiacom stredisku.

Našim školením obsluhy VTZ zdvíhacích získajú vaši odborný pracovníci množstvo odborných teoretických a praktických vedomostí, nakoľko naše školenie nie je iba "súché" prečítanie určitých predpisov. Naši lektori majú v oblasti školení obsluhy tlakových zariadení dlhoročnú prax a nie je to pre nich iba práca a na každom školení dokážu účastníkov zaujať pútavým prednášaním a rozprávaním i príbehov z praxe.

Ponuku našich školení a kurzov priebežne aktualizujeme a neustále dopĺňame na základe požiadaviek našich klientov a trhu.

Pokiaľ na našich stránkach tebou hľadané školenie alebo kurz nenájdeš, tak nás neváhaj kontaktovať a určite nájdeme riešenie.

Školenie BOZP
Školenia obsluhy tlakových zariadení