• Povinnosťou každého zamestnávateľa podľa zákona je ...

"Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ukladá povinnosti všetkým zamestnávateľom a vzťahuje sa na všetky oblasti výrobnej i nevýrobnej sféry. Nie sú to iba lekárske prehliadky ako sa domnieva mnoho zamestnávateľov. Súbor činností PZS je systém úkonov, z ktorých každý je nenahraditeľný".

Našimi službami si splníte zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona č.355/2007 Z.z. a to nie len formálne, ale Vám pomôžeme vybudovať funkčný a účinný systém PZS, ktorý zabezpečí primeranú ochranu života a zdravia všetkých vašich zamestnancov a vytvorí vhodné pracovné prostredie a pracoviská. Bezpečné a zdravé pracoviská určite ocenia všetci vaši zamestnanci, klienti alebo žiaci a ich rodičia v závislosti na tom v akej oblasti pôsobíte.

Pracovná zdravotná služba

Obsahom činnosti pracovnej zdravotnej služby je:

 • hodnotenie faktorov práce, pracovného prostredia a vplyv na zdravie zamestnancov
 • zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia
 • hodnotenie zdravotných rizík, vypracovanie posudku o riziku, navrhnutie opatrení
 • vypracúvanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík
 • podpora prispôsobovania práce, pracovných podmienok zamestnancom
 • poskytovanie primeraného poradenstva klientovi a zamestnancom
 • vypracúvanie programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov
 • poskytovanie informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany zdravia a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov
 • účasť pri kontrolách štátneho zdravotného dozoru
 • následná aktualizácia dokumentácie v prípade zmeny legislatívy
 • A ďalšie činnosti na základe dohody.

Služby PZS vykonávajú naši vysokokvalifikovaní pracovníci, ktorí majú v oblasti PZS dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach činnosti pracovnej zdravotnej služby.

Pracovná zdravotná služba