• Základnou povinnosťou každej obce je ...

" Každá obec je povinná ustanoviť (zabezpečiť činnosť) osobu s odbornou spôsobilosťou Preventivára požiarnej ochrany obce v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o požiarnej prevencii "

Našimi službami Vám pomôžeme splniť si zákonnú povinnosť mať odborne spôsobilú osobu Preventivára PO a to nie len formálne, ale Vám pomôžeme vybudovať funkčný a účinný systém ochrany pred požiarmi (ďalej len "OPP"), ktorý zabezpečí primeranú ochranu života a zdravia všetkých obyvateľov vašej obce i ich majetku.

Naši technici PO pôsobia v oblasti OPP už viac ako 15 rokov počas ktorých bolo u našich klientoch vykonaných viac ako 100 kontrol zo strany štátneho požiarneho dozoru. Všetky tieto kontroly sa zaobišli bez sankcie. I táto skutočnosť je zárukou vysokej odbornosti nami poskytovaných služieb.

Preventivár požiarnej ochrany obce

Prostredníctvom našich kvalifikovaných pracovníkov Vám zabezpečíme:

  • Poradenstvo pri výkone činnosti preneseného štátneho požiarneho dozoru na obce
  • Vstupný a periodický audit plnenia požiadaviek OPP vrámci obce
  • Spracovanie kompletnej dokumentácie OPP v zmysle platných právnych predpisov a jej následná aktualizácia
  • Školenie kontrolných skupín obce
  • Organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci
  • Vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci
  • Metodické usmernenie a pomoc pri zriaďovaní protipožiarnych hliadok
  • Udržiavanie systému riadenia OPP vo funkčnom stave a pravidelné vyhodnotenie jeho úrovne
  • Konzultačná a poradenská činnosť zdarma vrámci zmluvného vzťahu.

Výkon činnosti Preventivára PO vykonávame našimi odborne spôsobilými zamestnancami ktorí majú v oblasti ochrany pred požiarmi bohaté skúsenosti. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexné najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach ochrany pred požiarmi.

Preventivár požiarnej ochrany obce