• V zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o OPP je ...

"Zákon NR SR č. 314/2001Z.z. o požiarnej prevencii ukladá povinnosti všetkým zamestnávateľom a vzťahuje sa i na oblasť zdravotníctva a sociálne služby. V tejto špecifickej oblasti je o to dôležitejšie správne nastavenie postupov a jednotlivých činností na elimináciu rizika a možného vzniku požiarov".

Naši odborní zamestnanci Vám pomôžu v plnení zákonom stanovených povinností a vybudujú u Vás účinný systém riadenia OPP, ktorý zabezpečí primeranú ochranu života a zdravia všetkých vašich zamestnancov a vytvorí vhodné pracovné prostredie a pracoviská.

Naše služby Vám pokryjú všetky zákonné požiadavky a vy sa môžete venovať vašim klientom, ktorí vašu pozornosť neodkladne potrebujú.

OPP pre zdravotníctvo

Prostredníctvom našich Technikov PO Vám zabezpečíme:

 • Vstupný a periodický audit plnenia požiadaviek OPP
 • Spracovanie kompletnej dokumentácie OPP v zmysle platných právnych predpisov
 • Následná aktualizácia dokumentácie OPP úplne zdarma
 • Odborné poradenstvo pri prevádzkovaní vašich priestorov v súlade s projektom požiarnej ochrany
 • Odborné poradenstvo pri rozmiestnení prenosných hasiacich prístrojov, vrátane ich dodania za zvýhodnené ceny
 • Výkon preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • Poradenstvo, výkon a sledovanie termínov pri školení OPP a odborných školeniach potrebných pre vybrané profesie a činnosti
 • Metodická pomoc pri organizovaní cvičných požiarnych poplachoch a ich vyhodnotenie
 • Účasť a odbornú pomoc pri šetrení príčin vzniku požiarov (spracovávanie záznamov o požiari), metodická pomoc pri povinnom nahlasovaní
 • Zastupovanie zamestnávateľa pri výkone štátneho dozoru (Inšpektorát práce, Hazz, RUVZ atď.)
 • Konzultačná a poradenská činnosť zdarma vrámci zmluvného vzťahu.
 • A ďalšie činnosti na základe dohody.

Služby OPP pre zdravotníctvo vykonávajú naši vysokokvalifikovaní zamestnanci, ktorí majú v oblasti OPP dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach ochrany pred požiarmi.

OPP pre zdravotnictvo