• Základnou povinnosťou každého zamestnávateľa je ...

" Každý zamestnávateľ (podnikateľ) je povinný mať spracovanú dokumentácie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o požiarnej prevencii a udržovať ju v aktuálnom stave"

Našimi službami Vám pomôžeme splniť si zákonnú povinnosť mať spracovanú dokumentáciu OPP a to nie len formálne, ale Vám pomôžeme vybudovať funkčný a účinný systém ochrany pred požiarmi (ďalej len "OPP"), ktorý zabezpečí primeranú ochranu života a zdravia všetkých vašich zamestnancov i Vášho majetku.

Chcete mať istotu, že Vaša dokumentácia OPP spĺňa požiadavky legislatívy SR, zverte jej spracovanie do rúk našim odborným zamestnancom, ktorí majú v oblasti OPP dlhoročné odborné skúsenosti a veľmi radi Vám s touto oblasťou pomôžu. Kvalitu nami spracovaných dokumentácií OPP už preverilo mnoho audítorských spoločností a inšpekcií u našich klientov a všetky prebehli v najlepšom poriadku a bez finančnej ujmy. Našu prácu i v tejto oblasti vieme prispôsobiť vašim špecifickým požiadavkám.

Preventivár požiarnej ochrany obce

Základný balík dokumentácie OPP obsahuje:

 • Požiarna identifikačná karta
 • Požiarna kniha
 • Požiarne poplachové smernice
 • Organizačná smernica OPP
 • Požiarne evakuačné plány - textová časť + grafická časť
 • Zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Tématický a časový rozsah školenia zamestnancov
 • Tématický a časový rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok
 • Menovacie dekréty členov protipožiarnych hliadok
 • Zoznam členov protipožiarnych hliadok
 • Požiarne poriadky pracovísk
 • Pokyny pre OPP v mimopracovnom čase
 • Pokyny na zváranie
 • Pokyny na lepenie podlahovej krytiny
 • Vedenie dokladov o kontrolách požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
 • Pokyn na organizovanie cvičného požiarneho poplachu
 • A mnoho ďalších dokumentov podľa individuálnych požiadaviek

Dokumentácia OPP je pre každého klienta spracovaná na základe jeho individuálnych potrieb, jeho špecifických činností a priestorov. Dokumentácia je prehľadne uložená a každý dokument spĺňa i tie najprísnejšie požiadavky audítorských spoločností. Dokumentácia OPP je dodaná v tlačenej forme a v dnešnej dobe už bežne na základe požiadavky klienta i v elektronickej forme.

Mnoho našich klientov má certifikovaný systém OPP podľa požiadaviek normy OHSAS alebo už i normy ISO 45001 a väčšina audítorov nami spracovanú dokumentáciu hodnotí ako vysoko profesionálnu.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach ochrany pred požiarmi i pri spracovaní dokumentácie OPP.

Preventivár požiarnej ochrany obce