• Základnou povinnosťou zamestnávateľa je ...

"Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre všetkých svojich zamestnancov Bezpečnostnotechnickú službu v zmysle §21 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP"

Našimi službami si splníte zákonnú povinnosť zriadiť Bezpečnostnotechnickú službu a to nie len formálne, ale Vám pomôžeme vybudovať funkčný a účinný systém BOZP, ktorý zabezpečí primeranú ochranu života a zdravia všetkých vašich zamestnancov a vytvorí vhodné pracovné prostredie a pracoviská.

Bezpečnostnotechnická služba

Prostredníctvom našich kvalifikovaných pracovníkov Vám zabezpečíme:

  • Vstupný a periodický audit plnenia požiadaviek BOZP
  • Spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov a jej následná aktualizácia
  • Identifikácia a posudzovanie rizík v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP
  • Výkon školení zamestnancov, vedúcich zamestnancov a zástupcov zamestnancov v predpísaných lehotách
  • Spolupráca pri menovaní členov komisie BOZP a následná spolupráca s ňou (u zamestnávateľov s viac ako 100 zamestnancami)
  • Účasť a odbornú pomoc pri šetrení pracovných úrazov (spracovávanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze, oznámenia poistnej udalosti a ďalších predpísaných tlačív)
  • Výkon previerok a kontroly pracovísk s identifikáciou nedostatkov a návrhom na odstránenie zistených nedostatkov
  • Zastupovanie zamestnávateľa pri výkone štátneho dozoru (Inšpektorát práce, Hazz, RUVZ atď.)
  • Konzultačná a poradenská činnosť zdarma vrámci zmluvného vzťahu.

Služby Bezpečnostnotechnickej služby vykonávame pracovníci s odbornosťami Autorizovaný bezpečnostný technik a Bezpečnostný technik, ktorí majú v oblasti BOZP bohaté skúsenosti. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexné najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Technik BOZP