• Povinnosťou každého stavebníka (investora) je ...

"Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z.. v § 3 predpisuje každému stavebníkovi (investorovi) povinnosť poveriť jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti, ak bude na stavenisku pôsobiť viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom"

Našimi službami si plníte zákonnú povinnosť poveriť minimálne jedného Koordinátora bezpečnosti a to nie len formálne, ale Vám pomôžeme vybudovať účinný a funkčný systém BOZP, ktorý zabezpečí primeranú ochranu života a zdravia všetkých vašich stavebných pracovníkov a vytvorí vhodné pracovné prostredie a staveniská.

Prostredníctvom našich kvalifikovaných pracovníkov Vám zabezpečíme:

 • Vypracovanie podkladu pre Plán BOZP na stavenisko v so všetkými nutnými a potrebnými požiadavkami
 • Ohlásenie zahájenia stavebných prác na stavenisku príslušnému krajskému inšpektorátu práce v zmysle NV SR č.396/2006 Z.z.
 • Poradenstvo pri príprave zmluvy so zhotoviteľom prác v otázkach BOZP
 • Návštevu stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku
 • Spoluprácu a konzultácie so zodpovednými osobami
 • Koordináciu spolupráce zhotoviteľov alebo osôb z hľadiska BOZP so zreteľom na povahu stavby
 • Sledovanie realizácie prác na stavenisku so zameraním na zisťovanie, či sú dodržiavané požiadavky BOZP, upozorňovanie na zistené nedostatky
 • Sledovanie, či zhotovitelia dodržujú Plán BOZP a prejednávanie s nimi prijatie opatrení a termínov k náprave zistených nedostatkov, prípadne úpravu Plánu BOZP podľa skutočnosti
 • Účasť na kontrolnej prehliadke stavby, ku ktorej bol stavebník prizvaný stavebným úradom
 • Vyhotovenie zápisov o zistených nedostatkoch v BOZP na stavenisku s návrhom opatrení, akým spôsobom je možné tieto nedostatky odstrániť.
 • Ďalšie činnosti v súlade s požiadavkami NV SR č. 396/2006 Z. z. a osobitnými požiadavkami pre príslušnú stavbu.

Služby Koordinátora bezpečnosti vykonávajú naši pracovníci s odbornosťami Autorizovaný bezpečnostný technik, ktorí majú v oblasti koordinácie bezpečnosti bohaté skúsenosti. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexné najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone činnosti Koordinátora bezpečnosti.

Pár našich referencií

Marel Slovakia, s.r.o.

Nitra

Stavba a prístavba. Výrobná hala vrátane administratívnych priestorov určených pre strojársku výrobu. Vo výrobnej hale je mnoho technológie ako napr. mostové žeriavy, pieskovňa a ďalšie. Realizácia prebiehala v rokoch 2008 a 2017

Peikko Sloavakia s.r.o.

Kráľová nad Váhom

Výstavba výrobnej haly vrátane administratívnych priestorov, automatickej lakovne, spevnených plôch a podporných prevádzok. Plánovaný účel využitia stavby bol stavebná strojárska výroba vrátane povrchovej úpravy. Realizácia prebiehala v rokoch 2008, 2010 a 2017

PORR (Slovensko) a.s.

Vráble

Výstavba výrobnej haly vrátane administratívnych priestorov a podporných prevádzok. Plánovaný účel využitia bol strojárska výroba spoločnosti Miba Steeltec s.r.o. Stavba bola realizovaná v roku 2006