Povinnosti vyplývajúce zo zákona o BOZP sa primerane vzťahujú na všetkých SZČO.
Našimi službami si splníte zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona a pomôžeme Vám nie len formálne, ale Vám pomôžeme vybudovať funkčný a účinný systém BOZP, ktorý zabezpečí primeranú ochranu života a zdravia, a vytvorí vhodné pracovné prostredie a pracoviská.

Naše služby Vám pokryjú všetky zákonné požiadavky a vy sa môžete venovať svojej podnikateľskej činnosti.

Prostredníctvom našich Bezpečnostných technikov a Autorizovaných bezpečnostných technikov Vám zabezpečíme:

  • Vstupný a periodický audit plnenia požiadaviek BOZP v rámci vašich činností SZČO
  • Spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
  • Následná aktualizácia dokumentácie BOZP úplne zdarma
  • Identifikácia nebezpečenstiev a posudzovanie rizík v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP
  • Odborné poradenstvo pri rozmiestnení bezpečnostného značenia (pracoviská, stroje, nebezpečné miesta) vrátane dodania bezpečnostných značiek za zvýhodnené ceny
  • Poradenstvo, výkon a sledovanie termínov pri školení BOZP a odborných školeniach potrebných pre vybrané profesie a činnosti
  • Metodická pomoc pri tvorbe bezpečných pracovných postupov
  • Účasť a odbornú pomoc pri šetrení pracovných úrazov (spracovávanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze, oznámenia poistnej udalosti a ďalších predpísaných tlačív)
  • Konzultačná a poradenská činnosť zdarma vrámci zmluvného vzťahu.

Služby BOZP pre živnostníkov vykonávajú naši vysokokvalifikovaní zamestnanci, ktorí majú v oblasti BOZP dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.