• Medzi základné povinnosti zamestnávateľa patria ...

" Medzi základné povinnosti každého zamestnávateľa patria i povinnosti z oblasti Ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o požiarnej prevencii"

Jednou z povinností je i povinnosť vykonávať kontroly na úseku ochrany pred požiarmi (ďalej len ako "OPP").

Kontroly môže vykonávať technik požiarnej ochrany alebo zamestnávateľ sám, no zamestnávateľ si môže na vykonanie kontroly alebo auditu objednať i externých odborníkov z danej oblasti.

Spoločnosť Turček, s.r.o. vykonáva audit OPP už viac ako 15 rokov a naši audítori majú v tejto oblasti bohaté skúsenosti.

Audit vykonaný našou spoločnosťou Turček, s.r.o. Vám dokáže odhaliť "profesionálnu slepotu" interných zamestnancov a ukázať tak iný pohľad na reálne skutočnosti v oblasti OPP. Niektorí naši klienti využívajú naše služby i na odhaľovanie svojich slabých miest v oblasti OPP.

Audit OPP

Audit oblasti BOZP pozostáva z preskúmania:

 • Všeobecnej dokumentácie (ako napr. požiarnoidentifikačná karta, organizačná smernica a ďalšie interné smernice atď.)
 • Odbornej dokumentácie (ako napr. prevádzkové predpisy elektrickej požiarnej signalizácie, stabilného hasiaceho zariadenia atď.)
 • Ďalších odborných inštrukcií (ako napr. smernice na organizovanie cvičného požiarneho poplachu atď.)
 • Systému vykonávania odbornej kontroly a opravy prostriedkov OPP (ako napr. hasiace prístroje, hydranty atď.)
 • Systému vykonávania odbornej kontroly a opravy požiarnotechnických zariadení (ako napr. EPS, SHZ atď.)
 • Systému všeobecného vzdelávania zamestnancov (vstupné, periodické, preradenie atď.)
 • Systému odborného vzdelávania členov protipožiarnych hliadok a nácviku hasenia (termíny, obsah, rozsah atď.)
 • Systému vykonávania preventívnych protipožiarnych prehliadok (termíny, obsah, záznamy atď.)
 • Tématický a časový rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok
 • Reálneho stavu OPP na pracoviskách a v priestoroch (obhliadka pracovísk a priestorov)
 • Reálneho stavu prostriedkov OPP, požiarnotechnických zariadení (obhliadka s námatkovou kontrolou)

Audit je u každého klienta realizovaný na základe presne stanovených štandardov vyplývajúcich z legislatívy SR a normy ISO 45001 a ďalších noriem pojednávajúcich o výkone kontroly a auditu. Naši audítori sú kvalifikovaní zamestnanci, ktorí v oblasti OPP a výkonoch auditov v tejto oblasti majú dlhoročné skúsenosti.

Výsledkom z Auditu OPP je prehľadne spracovaná správa s návrhmi odporúčaní na riešenie daných nesúladov. Mnoho našich klientov sami po vykonaní Auditu OPP priznali, že im náš audit otvoril oči a ukázal nové pohľady na reálne skutočnosti v oblasti OPP na ich pracoviskách a pri činnosti vlastných pracovníkov.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie odporúčania vo všetkých oblastiach ochrany pred požiarmi i pri realizácii Auditu OPP.

Audit ochrany pred poziarmi