• Povinnosťou štátnej správy v zmysle zákona je ...

"Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP povinnosti všetkým zamestnávateľom a vzťahuje sa i na štátnu správu. Nie sú to iba povinnosti medzi ktoré patria školenia a pár dokumentov ako sa domnieva mnoho zamestnávateľov. Plnenie povinností BOZP je systém úkonov, z ktorých každý je nenahraditeľný".

Našimi službami si splníte zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona o BOZP a to nie len formálne, ale Vám pomôžeme vybudovať funkčný a účinný systém BOZP, ktorý zabezpečí primeranú ochranu života a zdravia všetkých vašich zamestnancov a vytvorí vhodné pracovné prostredie a pracoviská. Bezpečné a zdravé pracoviská určite ocenia i vaši klienti alebo obyvatelia.

BOZP pre štátnu správu

Prostredníctvom našich kvalifikovaných a skúsených pracovníkov Vám zabezpečíme:

  • Vstupný a periodický audit plnenia požiadaviek BOZP na všetkých Vašich pracoviskách
  • Spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov a jej následná aktualizácia
  • Identifikácia nebezpečenstiev a posudzovanie rizík v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP
  • Odborné poradenstvo pri rozmiestnení bezpečnostného značenia, vrátane dodania bezpečnostných značiek za zvýhodnené ceny
  • Výkon školení zamestnancov, vedúcich zamestnancov a zástupcov zamestnancov v predpísaných lehotách
  • Účasť a odbornú pomoc pri šetrení pracovných úrazov (spracovávanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze, oznámenia poistnej udalosti a ďalších predpísaných tlačív)
  • Výkon previerok a kontroly pracovísk s identifikáciou nedostatkov a návrhom na odstránenie zistených nedostatkov
  • Zastupovanie zamestnávateľa pri výkone štátneho dozoru (Inšpektorát práce, Hazz, RUVZ atď.)
  • Konzultačná a poradenská činnosť zdarma vrámci zmluvného vzťahu
  • A ďalšie činnosti na základe dohody.

Služby BOZP pre štátnu správu vykonávajú naši vysokokvalifikovaní zamestnanci s odbornými spôsobilosťami Bezpečnostný technik alebo Autorizovaný bezpečnostný technik, ktorí majú v oblasti BOZP dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality nami poskytovaných služieb. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

BOZP pre štátnu správu