Chcete mať istotu, že Vaša dokumentácia spĺňa požiadavky legislatívy SR, zverte jej spracovanie do rúk našim odborným zamestnancom, ktorí majú v oblasti BOZP dlhoročné odborné skúsenosti a veľmi radi Vám s touto oblasťou pomôžu. Kvalitu nami spracovaných dokumentácií BOZP už preverilo mnoho audítorských spoločností a inšpekcií u našich klientov a všetky prebehli v najlepšom poriadku a bez finančnej ujmy. Našu prácu i v tejto oblasti vieme prispôsobiť vašim špecifickým požiadavkám.

Základný balík dokumentácie BOZP obsahuje:

 • Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Program realizácie politiky BOZP
 • Organizačná smernica BOZP
 • Hodnotenie nebezpečenstiev a posúdenie rizika pre všetky činnostiach
 • Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Postup prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Vnútorný predpis o oznamovaní vzniku udalostí
 • Vnútorný predpis o oboznamovaní zamestnancov
 • Vnútorný predpis pri nadmernej záťaží teplom a chladom
 • Vnútorný predpis o zákaze fajčenia a požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok
 • Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán)
 • Bezpečnostný pokyn pre ručnú manipuláciu s bremenom
 • Bezpečnostný pokyn na používanie bezpečnostného značenia
 • Bezpečnostný pokyn na bezpečné používanie regálov a rebríkov
 • Bezpečnostný pokyn na zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľa
 • Bezpečnostný pokyn na prácu so zobrazovacími jednotkami
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom

Ďalšia dokumentácia spracovaná na základe Vašej individuálnej potreby:

 • Bezpečné pracovné postupy pre rôzne druhy činností
 • Dopravno-prevádzkový poriadok
 • Prevádzkový predpis pre sklad
 • Prevádzkový predpis pre kotolňu
 • Prevádzkový predpis vzduchotechnického zariadenia
 • A mnoho ďalších dokumentov podľa individuálnych požiadaviek

Dokumentácia BOZP je pre každého klienta spracovaná na základe jeho individuálnych potrieb, jeho špecifických činností a priestorov. Dokumentácia je prehľadne uložená a každý dokument spĺňa i tie najprísnejšie požiadavky audítorských spoločností. Dokumentácia BOZP je dodaná v tlačenej forme a v dnešnej dobe už bežne na základe požiadavky klienta i v elektronickej forme.

Mnoho našich klientov má certifikovaný systém BOZP podľa požiadaviek normy OHSAS alebo už i normy ISO 45001 a väčšina audítorov nami spracovanú dokumentáciu hodnotí ako vysoko profesionálnu.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci i pri spracovaní dokumentácie BOZP.