Našimi službami si splníte zákonnú povinnosť plniť povinnosti v oblasti BOZP a to nie len formálne, ale Vám pomôžeme vybudovať funkčný a účinný systém BOZP, ktorý zabezpečí primeranú ochranu života a zdravia všetkých vašich zamestnancov a vytvorí vhodné pracovné prostredie a pracoviská. Bezpečné a zdravé pracoviská určite ocenia i všetci vaši klienti.

Prostredníctvom našich Bezpečnostných technikov a Autorizovaných bezpečnostných technikov Vám zabezpečíme plnenie nasledovných poviností:

 • Vstupný a periodický audit plnenia požiadaviek BOZP na všetkých Vašich pracoviskách
 • Spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
 • Následná aktualizácia dokumentácie BOZP pri legislatívnych zmenách alebo zmene činností
 • Identifikácia nebezpečenstiev a posudzovanie rizík v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP
 • Výkon školení zamestnancov, vedúcich zamestnancov a zástupcov zamestnancov v zákonom predpísaných lehotách
 • Odborné poradenstvo, výkon a sledovanie termínov odborných školení pri vybraných činnostiach
 • Odborné poradenstvo pri spracovaní prevádzkových poriadkov
 • Účasť a odbornú pomoc pri šetrení pracovných úrazov (spracovávanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze, oznámenia poistnej udalosti a ďalších predpísaných tlačív)
 • Odborné poradenstvo pri rozmiestnení bezpečnostného značenia (pracoviská, stroje, nebezpečné miesta) vrátane dodania bezpečnostných značiek za zvýhodnené ceny
 • Výkon previerok a kontroly pracovísk s identifikáciou nedostatkov a návrhom na odstránenie zistených nedostatkov
 • Zastupovanie zamestnávateľa pri výkone štátneho dozoru (Inšpektorát práce, Hazz, RUVZ atď.)
 • Konzultačná a poradenská činnosť zdarma vrámci zmluvného vzťahu.

Služby BOZP pre zdravotníctvo vykonávajú naši vysokokvalifikovaní zamestnanci, ktorí majú v oblasti BOZP dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.