Nedávno nám vyšiel článok o Smart technológiách v oblasti BOZP. Ako môže táto technológia pomôcť oblasti Bezpečnosť a ochrana zdravia ...
  • Ako a kde môžu smart technológie zvýšiť úroveň BOZP?

Filmy o NAPOVI, od európskej bezpečnostnej agentúry (https://www.napofilm.net/sk ), sprítomňujú rôzne bezpečnostné riziká. Firmy riešia bezpečnosť zákonnými aj odporúčanými opatreniami od odborne spôsobilých subjektov. Poznáte však bezpečnosť digitálnej éry? Viete ako cez bezpečnosť šetriť zdroje a financie?

Pri manipulačných prácach, obsluhe motorových vozíkov, presune materiálu, pri akomkoľvek pohybe v priestore vznikajú situácie, kde hrozia kolízie. Aby firmy predišli ohrozeniu, aplikujú rôzne spôsoby zabezpečenia bezpečnosti práce. Oblúkové zrkadlá, bezpečnostné tabuľky, školenia, protipodpisy, zapisovanie kolízií a ďalšie. Pri väčšine z nich však máme ľudský faktor. Správna filozofia bezpečnosti znie: „Dodržujme ako zamestnávateľ bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a vyžadujme jej dodržiavanie od všetkých dotknutých strán.“ Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) je dobre ošetrená, keď k incidentom nedochádza alebo ak sa vyskytnú, sú riešené v reálnom čase a na mieste vzniku. Sú tak opatrenia postavené na človeku v digitálnom veku dostatočné?

Smart technológie a BOZP

Popri súčasných zákonných povinnostiach môžu podniky zaradiť aj nové pokrokové alternatívy. K inovatívnejšiemu prístupu v oblasti BOZP povzbudzuje i § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. Uvádza sa v ňom, že úroveň bezpečnosti by sa mala neustále zlepšovať a zamestnávateľ má zohľadňovať pri zlepšovaní pracovných podmienok aj technické poznatky.

Technológie vyradia ľudský faktor

Ľudia často nevenujú pozornosť málo prehľadným situáciám a nebezpečným miestam. Nevyhodnotia riziko pri pohybe, cúvaní, nakládke, vykládke a iných obslužných činnostiach. I v štatistikách Národného inšpektorátu práce pri registrovaných pracovných úrazoch vedú skupiny doprava a manipulácie s bremenami. Ide o udalosti vznikajúce pri preprave a pri koordinácii činností pracovníkov a dopravných prostriedkov v rámci logistiky. Teda situácie, keď ľudský faktor môže byť efektívnejšie nahradený alebo doplnený technológiou.

Bezpečnosť „iba na papieri“ spôsobuje v konečnom dôsledku časový posun. Kým sa udalosť identifikuje a informácia sa dostane na správne miesta, uplynie toľko času, že akékoľvek riešenie je už zbytočné. Nemala by byť ani „lacná“, lebo na konci dňa môže vyjsť draho. Manažment bezpečnostných incidentov by mal fungovať ako prevencia vzniku krízových situácií. Bezchybná koordinácia pracovníkov, logistiky a obslužných činností potrebuje bezpečnú prevádzku.

Benefit technológií je včasné vyhodnotenie možného rizika nezávisle na ľudskom faktore, čo zvyšuje možnosti dobre a bezpečne riadenej logistiky. Vedia strážiť autorizované používanie techniky, oprávnenosť obsluhy; zabraňujú kolíznym situáciám manipulačnej techniky s pešími pracovníkmi. Napr. nenápadný detekčný náramok vopred upozorní chodcov na blížiace sa nebezpečenstvo. Monitorovacie senzory zabránia stretom techniky s prichádzajúcou osobou. Umožnia bezpečný a dokonca autorizovaný prejazd vozíka bránami. Dokážu automaticky znížiť rýchlosť v obmedzenej zóne pohybu. Identifikujú miesta a manipulantov pred vznikom incidentu, čo je základ pre včasné riešenie udalosti a zabránenie vzniku možných škôd na zdraví, životoch alebo majetku.

Bezpečnostný, časový aj ekonomický rozmer

Smart riešenia majú aj ekonomické výhody. Nedostatočné zabezpečenie BOZP otvára problémy rôzneho charakteru a často so zbytočnými nákladmi. Technológie šetria peniaze predchádzaním možných nehôd, úrazov a údržby. Vylučujú hrozby v podobe stretov osôb, stretov a opráv techniky, poškodenia vybavenia, výpadku personálu a PNiek, výpadku v reťazci výroby. Počas každodennej prevádzky vznikne mnoho situácií, ktoré treba riešiť. Technológie šetria čas vedúcim pracovníkom, aby prípadné kolízie a nebezpečné situácie nemali žiadne následky.

PRAX: V oblasti digitalizácie, lean manažmentu a už aj BOZP máme príklady inovácií. Inšpirovať sa dá prístupom výrobného závodu, pre ktorý sa slovenské smart technológie stali neoddeliteľnou súčasťou bezpečnej prevádzky.

Ak je bezpečnosť jednou z najdôležitejších priorít, kľúčový je progresívny a proaktívny prístup. Zaradením nových technológií zvýšite úroveň BOZP i predpoklady pre digitálnu transformáciu. Rastie kredit pri manipulačných prácach a rating spoločnosti vo vzťahu k odberateľom.

Autor: Ing. Martin Turček, Turček s. r. o. v spolupráci s GX SOLUTIONS, a.s.

Vyšlo na https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/ako-a-kde-mozu-smart-technologie-zvysit-uroven-bozp.htm

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexne najideálnejšiu realizáciu školení a kurzov formou videohovoru alebo videokonferenciou.

Smart technológie a BOZP